Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1  DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf in de modedetailhandel uitoefent; hier verder ERKA genoemd
 2. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant modeartikelen afneemt; de klant
 3. onder modeartikelen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voor zover zij worden verkocht door de onder 1. bedoelde ondernemer;

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten van modeartikelen die worden gesloten tussen een ondernemer en een klant.

 

Artikel 3 OFFERTES

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

 

Artikel 4 VOORUITBETALING

ERKA is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag geheel voldaan, dan zal ERKA de klant een kwitantie en eigendomsbewijs ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie/eigendomsbewijs kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag, het aanbetaalde bedrag en/of het eigendom door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

 

Artikel 5 RUILING

Tenzij anders overeengekomen heeft de klant recht op ruiling van het gekochte modeartikel en/of de gekochte , mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. ruiling vindt plaats binnen 14 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na  aankoop van het gekochte modeartikel  tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;
 2. het modeartikel  worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;
 3. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde modeartikelen . Ook kan geen ruiling plaatsvinden van modeartikelen die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor de klant, en voor artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van de klant door ERKA besteld zijn.

 

Artikel 6  EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE

 1. ERKA kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde modeartikelen voorbehouden. De klant wordt pas eigenaar van de gekochte modeartikelen  als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan ERKA heeft voldaan.
 2. ERKA kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 7  ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

 1. Iedere tekortkoming van ERKA in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de klant de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
 2. Wanneer ERKA in verzuim is, kan de klant hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte betekenis – deze niet rechtvaardigt.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die ERKA niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 4. De klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door ERKA op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de klant niet aan ERKA bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 8  LEVERINGSTERMIJN

 1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat ERKA de klant in het bezit van het gekochte modeartikel of de gekochte  stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de modeartikelen  over op de klant.
 2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke termijn overeenkomen.
 3. Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke leveringstermijn  dient de klant ERKA schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Gaat ERKA binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de klant het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. ERKA is slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
 4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de klant het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen, onder overlegging van het bewijs van die schade.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat ERKA zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 9  GARANTIES

 1. ERKA staat er voor in dat het geleverde modeartikel beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). ERKA staat er bovendien voor in dat het modeartikel  die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. ERKA staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de modeartikelen  zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
 3. De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent door ERKA afgegeven handelsgarantie.

Artikel 10  BETALING

 1. Het aan ERKA verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de klant, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De klant is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
 3. Indien de klant in verzuim is, stuurt ERKA hem een betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
 4. Indien ook dan de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is ERKA bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 11 WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft ERKA de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge artikel 10 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
 2. De door ERKA in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 35 komen voor rekening van de klant.

Artikel 12 GEVOLGEN VAN ONTBINDING

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. ERKA is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de klant de gekochte modeartikelen heeft gedragen.

Artikel 13 KLACHTEN

 1. Klachten over gebreken aan gekochte modeartikelen andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij ERKA te worden ingediend.
 2. De klant dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan ERKA kenbaar te maken.
 3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de klant op verzoek van ERKA aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De klant wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs van het modeartikel  te bewaren.

Artikel 14 GESCHILLEN

Geschillen tussen de klant en ERKA over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde modeartikelen , kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16 AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen ERKA en de klant zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of indien zulks in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.

Call Now Button